Facebook Sayfamız

Arama Formu

Soykırım Yalanı (Belgelerle) Bölüm 3

Soykırım Yalanı (Belgelerle) Bölüm 3

Ermeni soykırımı yalanı adlı yazı dizimizin 3. bölümünde Tehcirin Nasıl başlatıldığını ve belgelerdeki zararlı görülen ermenilerin gönderildiğine dair yazıları bulacaksınız altını özellikle çiziyoruz çünkü tüm ermeniler değil osmanlı aleyhinde zararlı faaliyetlerde bulunan ermenilerin tehcir’e tabi tutulduğunu bilmemiz çok önemli işte belgeler.   Türkçesi 1447(2) DH. ŞFR, 55A/111 Bâbı Âlî Dahiliye Nezâreti Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Hususî: […]

13 Kasım 2014 Perşembe -
Facebook 0 Twitter 0

Ermeni soykırımı yalanı adlı yazı dizimizin 3. bölümünde Tehcirin Nasıl başlatıldığını ve belgelerdeki zararlı görülen ermenilerin gönderildiğine dair yazıları bulacaksınız altını özellikle çiziyoruz çünkü tüm ermeniler değil osmanlı aleyhinde zararlı faaliyetlerde bulunan ermenilerin tehcir’e tabi tutulduğunu bilmemiz çok önemli işte belgeler.

Karesi'de Ermenilerden zararlı olanların gönderilmesi

Karesi’de Ermenilerden zararlı olanların gönderilmesi

 

Türkçesi

1447(2)
DH. ŞFR, 55A/111
Bâbı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti
Hususî: 5563
Şifre
Karesi Mutasarrıflığı’na
C. 24 Ağustos sene [1]331. Ermenilerden vâsi‘ mikdarda muzırlarının gönderilmesi ve sevkiyâta tarafınızdan nezâret olunması.
Fî 25 Ağustos sene [1]331 / [7 Eylül 1915]
Nâzır
Talat

Filibe'deki Ermeni ve Bulgar eşirrasının Dersaadet'e sahil yönünden patlayıcı madde sevkedecekleri ihbar olunduğundan gerekli tedbirin alınmasının bildirildiği.

Filibe’deki Ermeni ve Bulgar eşirrasının Dersaadet’e sahil yönünden patlayıcı madde sevkedecekleri ihbar olunduğundan gerekli tedbirin alınmasının bildirildiği.

 

Türkçesi

1070_1
ZB. 31/63_2
Yıldız Saray‑ı Hümâyûnu
Baş Kitâbet Dâ’iresi
262
Filibe’de bulunan Bulgar ve Ermeni eşirrâsıyla diğer ba‘zı erbâb‑ı fesâdın Der‑sa‘âdet’e eczâ‑yı muhribe sevkine çalışacakları ve eczâ‑yı mezkûrenin sâhil cihetinden sevki melhûz bulunduğu arz ve ihbâr olunduğundan takayyudât‑ı mütemâdiyye ve lâzıme icrâsıyla o gibi mevâdd‑ı muhribe idhâline zinhâr meydân verilmeyerek vürûdunda hemen der‑dest edilmesi şeref‑sudûr buyurulan irâde‑i seniyye‑i cenâb‑ı hilâfet‑penâhi îcâb‑ı celîlinden olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret‑i men lehü’l‑emrindir.
Fî 13 Muharrem sene [1]326 fî 3 Şubat sene [1]323
Ser‑Kâtib‑i Hazret‑i Şehr‑ Yârî bende
İmzâ

"Ermeni Katolikleri diğerleriyle birlikte sevk ve teb'idleri takarrür etmekle, o yolda muamele ifası" şeklinde İskan-ı Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Adana ve Halep vilayetler ile Adana, Halep ve Maraş Komisyon Riyasetleri'ne çekilen telgraf.

“Ermeni Katolikleri diğerleriyle birlikte sevk ve teb’idleri takarrür etmekle, o yolda muamele ifası” şeklinde İskan-ı Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti’nden Adana ve Halep vilayetler ile Adana, Halep ve Maraş Komisyon Riyasetleri’ne çekilen telgraf.

 

 

Türkçesi

DH. ŞFR, 54-A/384
Bâb‑ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İskân‑ı Aşâyir ve Muhâcirîn Müdîriyeti
İstatistik Şu‘besi
Şifre
Adana, Haleb Vilâyatına, Adana, Haleb, Maraş Komisyon Riyâsetlerine
Ermeni katoliklerin diğerleriyle birlikte sevk ve teb‘îdleri takarrur etmekle o yolda mu‘âmele îfâsı
Fî 29 Temmuz sene [1]331
Nâzır
Talat

Komitecilerle muzır faaliyetlerde bulunan Ermenilerin aileleriyle birlikte tehcir edilmesi, kendi işleriyle meşgul olan tüccar ve esnafın ise vilayet ve liva dahilinde kasabaları değiştirilmek üzere alıkonulmasının uygun görüldüğü...

Komitecilerle muzır faaliyetlerde bulunan Ermenilerin aileleriyle birlikte tehcir edilmesi, kendi işleriyle meşgul olan tüccar ve esnafın ise vilayet ve liva dahilinde kasabaları değiştirilmek üzere alıkonulmasının uygun görüldüğü…

Türkçesi
1566(2)
DH. ŞFR, 54/287
Bâbı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti
Şifre
Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Mamuretülaziz Vilâyetleriyle Canik Mutasarrıflığı’na
İhrâc olunacak Ermenilerden komitecilerle hükûmetce muzır tanınmış eşhâsın aileleriyle birlikde teb‘îdleri ve kendi işleriyle meşgul tüccar ve esnafın vilâyet/livâ dahilinde kasabaları tebdil edilmek üzere alıkonulması münasib görüldüğünden ba‘demâ o suretle hareket olunması.
Fî 21 Haziran sene [1]331 / [4 Temmuz 1915]
Nâzır
Talat

 

Osmanlı Ermenileriyle ilgili Vatikan'a ulaşan haberlerin gerçek dışı olduğu, Türkiye'de ırk, din ve

Osmanlı Ermenileriyle ilgili Vatikan’a ulaşan haberlerin gerçek dışı olduğu, Türkiye’de ırk, din ve

Osmanlı Ermenileriyle ilgili Vatikan'a ulaşan haberlerin gerçek dışı olduğu, Türkiye'de ırk, din ve

Osmanlı Ermenileriyle ilgili Vatikan’a ulaşan haberlerin gerçek dışı olduğu, Türkiye’de ırk, din ve

Türkçesi

HR. SYS, 2799/43_14
Bâb‑ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Terceme Müdîriyyeti
Taraf‑ı Hazret‑i Pâdişâhî’den Papa Onbeşinci Benova [Benedictus] Hazretleri’ne irsâl olunacak nâmenin tercümesidir.
Memâlik‑i şâhânemizin Ermeni ahâlîsinin gûyâ haklarında ittihâz olunan tedâbîr‑i şedîdeden ve bi’l-mukâbele icrâ kılınan mu‘âmelâttan masûn bulundurulmaları recâsını hâvî olarak tarafımıza irsâl buyurdukları 10 Eylül sene [1]915 târîhli nâme‑i haşmetânelerini ahzeyledik.
Memleketimiz Ermenilerinin hâlleri hakkında papalık makamına vürûd eden haberlerin hakâik‑i ahvâle muvâfık olmadığını zât‑ı haşmet-penâhîlerine iş‘âr eylerim.
Bilâ-tefrîk‑i cins ve mezheb bi’l-cümle tebe‘amız hakkında daima olduğu gibi aynı derece re’fet ve şefkat-pederâne hissiyâtı ile mütehassis bulunuyoruz. Ma‘amâfîh Ermenilerden ba‘zı makûlenin kendilerinden bi-hakkın intizâr etmekte olduğumuz sadâkatten ahîren inhirâf etmiş olduklarının beyânı îcâb eder. Memâlik‑i Şâhâne’mizde usûl‑i meşrûtiyyetin i‘âdeten te’sîsinden evvel ihtilâl komiteleri teşkîl etmiş olan Ermeniler bi’l-âhire teşkîlâtlarını fırak‑ı siyâsiyye hâline ifrâğ eylemişlerdi. İşbu tahavvül ancak zâhiren ve sırf şeklen vâki‘ olub hakîkatte ise Ermenilerin teşkîlât‑ı kadîme‑i ihtilâl-kârânelerini hey’et‑i sâbıkasında muhâfaza ettiklerini ma‘a’t-te’essüf müşâhede eyledik. Taleb eylediği bi’l-cümle hukûk‑ı medeniyye ve siyasiyyeyi meşrûtiyyeti müte‘âkib istihsâl etmiş olan bir kavmin şu hareketi asla ma‘zerete hakk u savâb olamaz. Hudûdumuza düşman orduları tecâvüz ettikleri andan bi’l-istifâde Ermeniler bu ordularla müşterek ve onların mensûb oldukları hükûmât tarafından müteşevvik oldukları hâlde bir hareket‑i ihtilâliyye îkâ‘ eylemişlerdir. Ve bu hareket Memâlik‑i Şâhâne’mizin hâl ve mevki‘‑i müşkiline birkat daha vehâmet îrâs etmiş ve vatanımızın te’mîn‑i müdâfa‘ası maksadıyla ittihâz olunan tedâbîr‑i askeriyyeyi ta‘vîk eylemiştir.
Mârrü’z-zikr erbâb‑ı ihtilâlin kendi ikrârlarıyla ve cerâ’id‑i ecnebiyyede vâkî‘ olan neşriyatlarla el-yevm gayr‑i kâbil‑i i‘tirâz sûretde sâbittir ki bunlar şu husûsda uzun ve mükemmel bir ta‘ammüdle ve müretteb bir plana tevfîkan hareket etmişlerdir.
Ermeni ihtilâl komitelerinin Anadolu’nun her köşesinde şubeleri bulunduğundan bunlar tarafından tertîb olunan ve düşmanlarımız cânibinden teşvîk ve mu‘âvenete mazhar olan kıyâm, umûmî bir mâhiyette olmuştur. Böyle bir hâl muvâcehesinde kendi hâlinde yaşayan anâsır ile intizâm‑ı umûmîyi ihlâl eden anâsırı yekdigerinden tefrîk edebilmek me’mûriyetimizce fi‘len gayr‑i mümkin olduğu cihetle hükûmetimiz tedâbîr‑i umûmiyye ittihâz etmek ve harekât‑ı askeriyyeye sahne olan mahaller kurbundaki menâtıkı Ermenilerden tahliye etmek mecbûriyetinde kalmıştır. Binâ’en-alâ-zâlik mücrimlerle bî-günâhlara la-ale’t-tefrîk tedâbîr‑i tenkîliyye tatbîk veya haklarında bi’l-mukâbele mu‘âmelât ihtiyâr edilmiş olması mevzû‘‑i bahs olmayıp vâkî‘‑i hâl düşman devletlerin her cihetten tehdîtleri altında kalmış bulunan Memâlik‑i Şâhâne’mizin menâfi‘‑i âliyesi îcâbâtından olarak umûmi bir nakl‑i mekândan ibarettir. Hükûmetimiz arzû-yı şâhânemize tevfîk hareketle işbu tebdîl‑i mekânın yerleri değiştirilen ahâlîye zarar îrâs edecek bir sûrette vukû‘ bulmamasına ve bu husûsta sû‑i ef‘âl irtikâb edecek me’mûrîn ve efrâdın teczi’e edilmelerine ve mekânları tebdîl ettirilmiş kesân ile eşhâs‑ı sâlisenin menâfi‘lerinin bu bâbda mahsûsan neşredilen kânûna ahkâmına tevfîkan vikâye edilmesine nigeh-bân olmaktan hâlî kalmamış ve kalmamakta bulunmuştur. Memâlik‑i Şâhâne’mizin Ermeni ahâlîsinin bize medyûn oldukları sadâkatten fî-mâ-ba‘d inhirâf etmeyecekleri ümidini izhâr eder ve zât‑ı haşmetânelerinin kıymet-dâr‑ı sıhhat ve âfiyet ve sa‘âdet hâlleri hakkındaki temenniyyât‑ı hâlisânemizin kabûlünü ricâ eyleriz.

 

 

“Soykırım Yalanı (Belgelerle) Bölüm 3” için 2 cevap

  1. murat dedi ki:

    TÜRKÇESİNİ BİLE ANLAMADIM…

    • admin admin dedi ki:

      Direk çeviri olduğundan günümüz türkcesi ile anlayamayabilirsiniz belki bu normal ama belgelerin gerçekliğine gölge düşmememsi açısından biz günümüz türkcesine çevirmedik az biraz osmanlı türkcesine vakıf olanlar çok iyi anlar günümüz türkcesi ile’de dikkatli okundukların’da herkes anlayabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site içeriklerinin izinsiz kopyalanması serbesttir.
iPortal Kodlayan: Özer Gül