Facebook Sayfamız

Arama Formu

Soykırım Yalanı (Belgelerle ) Bölüm 2

Soykırım Yalanı (Belgelerle ) Bölüm 2

Soykırım yalanı adlı yazı dizimizin ikinci bölümünde 8 vaka ya ait vesikları ve türkçe olarak çevirilmiş halini yayınlıyoruz ,Soykırım yalanı yazı dizimizde kesinlikle kendimize ait herhangi bir yorumda bulunmadan devlet arşivlerinde bulunan osmanlıca belgeleri ve türkçe olarak çevrilmiş karşılıklarını yayınlıyoruz  olayları teker teker açıklayarak tedcir’in neden başladığını nasıl sürdürüldüğünü ve nasıl sonlandırıldığını sizlere sunuyoruz yazı […]

12 Kasım 2014 Çarşamba -
Facebook 0 Twitter 0

Soykırım yalanı adlı yazı dizimizin ikinci bölümünde 8 vaka ya ait vesikları ve türkçe olarak çevirilmiş halini yayınlıyoruz ,Soykırım yalanı yazı dizimizde kesinlikle kendimize ait herhangi bir yorumda bulunmadan devlet arşivlerinde bulunan osmanlıca belgeleri ve türkçe olarak çevrilmiş karşılıklarını yayınlıyoruz  olayları teker teker açıklayarak tedcir’in neden başladığını nasıl sürdürüldüğünü ve nasıl sonlandırıldığını sizlere sunuyoruz yazı dizimiz biraz uzun olacak toplamda 20 bölüm olarak sizlere sunmayı düşünüyoruz.

 

 
tedcirin sebepleri

Türkçesi

1074_1
ZB, 31/82_1
Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu
Baş Kitâbet Dâ’iresi
3272
Hınçakyan Ermeni Komitesi’nden ve erbâb-ı fesâddan olub vaktiyle Der-sa‘âdet’de muhtelif matba‘alarda mürettiblik ve bi’l-âhire Bitlis’de hakkâklık eden elli yaşlarında kısa boylu kır ve sivri sakallı çiçek bozuğu esmer çehreli Manuk Yemeniciyan ile rüfekâsından ve hâdise-i cinâ’iyye üzerine Der-sa‘âdet’den firâr eden matba‘a mürettiblerinden Agob Narof[t]oğlu nâm şahsın Londra’da Saltanat-ı Seniyye şehbender-hâneleri mühr-i resmîlerini taklîd ile Bulgaristan’a irsâl eyledikleri ve bu vâsıta ile bir takım Ermeni erbâb-ı fesâdının berren ve bahren Memâlik-i Şâhâne’ye idhâline çalışacakları istihbâr kılındığı Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden arz u iş‘âr kılındığından tedâbîr ve iktizâ-yı hâlin îfâsıyla bu vâsıta ile eşhâs-ı muzırra duhûlüne meydân ve imkân bırakılmaması esbâbının istikmâli bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî beyân olunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 23 Cumâde’l-ûlâ sene [1]326
Fî 9 Haziran sene [1]324
Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî
İmzâ

Ekran Resmi 2014-11-12 14.33.49 Ekran Resmi 2014-11-12 14.33.57

 

Türkçesi

1075_1
ZB, 43/36_3
Posta ve Telgraf Nezâreti
22
Devletlü efendim hazretleri
Mısır’dan Sofya’da Çarsimyon sokağında yüz numarada mukîm Karabet Haçaturyan vâsıtasıyla Hamparsum Ablakyan ve Filibe’den Kavala Nemçe Postahânesi’nde elli altı numaralı kutuda Andre nâmlarına posta ile gönderilib buraca ele geçirilerek fesâda müte‘allik idiği anlaşılmasıyla ma‘a-terceme nezâret-i âcizâneme tevdî‘ olunan Ermenice iki kıt‘a mektûb nezâret-i celîlelerince ma‘lûmât husûlüyle zâbıtaya â’id îcâbâtın ittihâzı zımnında leffen ve tercemesiyle ma‘an takdîm kılınmağın ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 24 Kânûn-ı Sânî sene [1]323
Posta ve Telgraf Nâzırı
İmzâ
ZB. 43/36_2
Posta ve Telgraf Nezâreti
Mektûbî Kalemi
Aded
Filibe’den Kavala Nemçe Postahânesi’nde Elli Altı Numaralı Kutuda Andre Nâmına Gönderilen ve Bâlâsında “Ermeni İhtilâl Taşnaksutyun” İbâresi Muharrer ve Sol Köşesinde Cem‘iyyet-i Mezkûrenin Alâmet-i Fârıkasıyla “Balkan Merkez Komitesi” İbâresi Münderic ve Zîrinde Bâlâdaki Alâmet ve İfâdeyi Muhtevî Büyük Kıt‘ada Bir Mühür Mevzû‘ Olan Ermeniyyü’l-İbâre Bir Kıt‘a Mektûbun Hulâsaten Tercemesidir.
Mektûblarınızı ve memleketden nâmımıza olmak üzre size bi’l-vürûd bize irsâl kılınmış olan mektûbları dahi kemâl-i meserretle aldık. Cem‘iyyetle miyânenizde bir râbıta husûlüne memnûn olduk. Bu râbıtanın bed-baht ve fakat sevgili vatan için müfîd olacağı şübhesizdir.
Truşak ve Razmik gazetelerini muntazaman almakda olduğunuza ümîdvarız. İstediğiniz vakitden beri mezkûr gazeteleri irsâle başlamış idik. Onların mütâla‘ası emniyyet-bahş ma‘lûmât i‘tâ etmekle berâber cerâ’id-i mezkûrede münderic ma‘lûmâtın teyessür-nümây-ı husûl olması hakîkaten bed-baht ahâlînin sa‘âdet-i hâlini te’mîn eyleyecekdir.
Dâhile sevkedilecek rüfekâya îzâhât-ı kâmile i‘tâ kılınmak üzre Mısır ve Tiflis’de bulunan arkadaşlarımız tarafından birkaç güne kadar size mürâca‘atla tafsîlât talebi muhtemeldir. Şübhe edilmeyerek îzâhat-ı matlûbeyi âcilen i‘tâ ve lüzûmu takdîrinde rüfekânın dâhile sevki esbâbı istikmâl edilmiş olmak üzre teshîlât-ı lâzımeyi îfâ edersiniz. Birkaç güne kadar size mektûb göndereceğiz. Sizde bâ-posta memlekete gönderirsiniz. Bu sipârişimizi dahi kabûl buyuracağınızı ümîd ederim. Mektûb ve sipârişâtımızı aldığınız vakit bize iki satırla vusûlünü bildiriniz.
1 Hâşiye: Mektûblarımızı ba‘de’l-mütâla‘a yırtıp imhâ etmenizi ihtâra lüzûm yokdur.
2 Hâşiye: Bâlâda memlekete gönderileceğini yazdığımız mektûbu (I) leffen gönderdik. Hemân mahalline göndereceğinize emîniz. Bu ve buna mümâsil masraflarınız vukû‘ bulacak iş‘ârınıza tevfîkan ileride tesviye edilecekdir.
(I) İşbu mektûb gül renginde bir zarf derûnunda olub üzeri “Divrikde Vahan Efendi Celdikyan vâsıtasıyla Mecîd karyesi ahâlîsinden Hüseyin oğlu Mustafa Ağa” nâmına muharrer Türkçe iki varakadır.

 

tedcir

 

Türkçesi

1076_1
ZB, 46/130_1
Bâb-ı Âlî
Dâ’ire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
Aded
304
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Şakî-i şehîr Rupen’in riyâseti altında Muş’da akdolunan bir cem‘iyyetde Ermeni eşirrâsının der-desti emrindeki mesâ‘î ve gayretinden dolayı Muş Mutasarrıfı Safvet Paşa ile kumandan paşanın izâle-i vücûduna ve Der-sa‘âdet’deki â’ilesinin ikâmet ettiği hânenin ihrâkına karâr verildiğinin mevsûkan istihbâr kılındığı mutasarrıf-ı müşârün-ileyh tarafından vârid olan 27 Şubat sene [1]323 târîhli telgrafnâmede bildirilmiş ve vilâyete vesâyâ-yı lâzıme îfâ edilmiş olmakla buracada hâne ve â’ileleri hakkında takayyüdât-ı lâzıme icrâsıyla zinhâr böyle bir vak‘anın zuhûruna meydân verilmemesi esbâbının istikmâline himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 10 Safer sene [1]326
Fî 29 Şubat sene [1]323
Sadr-ı a‘zam
İmzâ

Ekran Resmi 2014-11-12 14.36.46

Türkçesi

1077_1
ZB, 47/7_2
Bâb-ıÂlî
Dâ’ire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
Aded
35
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
İttihâd Komitesi ser-gerdelerinden Serkis Jeras Minas’ın Filibe’den Sofya’ya ve oradan Treyeste’ye gidib nezdindeki külliyyetli parayı Der-sa‘âdet’deki komiteye vermek üzre şehr-i cârînin nihâyetine doğru ecnebî pasaportuyla ve nâm-ı müste‘âr ile bahren Der-sa‘âdet’e azîmet edeceği ve edevât-ı muharribenin hangi mevki‘lerden kâbil-i imrâr olunduğu anlaşıldıkdan sonra nakliyyâta başlanacağı muhbirin iş‘ârına atfen İkinci Ordû-yı Hümâyûn Kumandanlığı’ndan bildirilerek tezyîdât-ı takayyüdât için mezkûr kumandanlığa ve Merkez Birinci Fırka-i Hümâyûn Kumandanlığı’na vesâyâ-yı ekîde icrâ olunduğu beyânıyla Bâb-ı Âlîce de iktizâ-yı hâlin îfâsı ve bu bâbda tahkîkât-ı amîka icrâsı taraf-ı vâlâ-yı Ser-askerî’den bâ-tezkire inbâ olunmuş ve tahkîkâtın ta‘mîki lüzûmu Bulgaristan Komiserliği’ne yazılmış olmakla nezâret-i celîlelerince de takayyüdât ve tarassudâtın tezyîd ve takviyesi husûsuna himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 22 Rebî‘ü’l-evvel sene [1]326
Fî 10 Nisan sene [1]324
Sadr-ı a‘zam
İmzâ
ZB, 47/7_3
Vilâyet-i Edirne
Mektûbî Kalemi
Aded
273
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
İttihâd Komitesi ser-gerdelerinden Serkis Jeras Minas hakkında şeref-vârid olan 13 Nisan sene [1]323 târîhli şifreli telgraf-nâme-i âlî-i nezâret-penâhîleri üzerine sebkeden iş‘âra cevâben İkinci Ordû-yı Hümâyûn Kumandanlığı’ndan alınan tezkirede merkûmun Filibe’den infikâk ile el-yevm bulunduğu mevki‘in gayr-i ma‘lûm idiği ve fotoğrafîsi elde edildiği takdîrde gönderileceği ve merkûmun orta boylu esmer ve siyah kaş göz ve kirpikli çatık kalın kaşlı iri gözlü ve siyah burma dik bıyıklı ve iki tarafı matrûş bam telli sakallı kırk kırk beş yaşlarında ve an-asl Anadolu ahâlîsinden olub Der-sa‘âdet’de mütevattın iken Üç Yüz On İki Senesi Ermeni iğtişâşında banka hakkındaki planın mürettibi bulunduğu cihetle târîh-i mezkûrden beri İsviçre’de Cenevre şehrinde Truşak Cem‘iyyet-i Fesâdiyyesi riyâset ve gazetesi ser-muharrirliğinde bulunarak el-hâletü hâzihi İttihâd Komitesi rü’esâsından bulunduğu ve bu gibi erbâb-ı mel‘anetin teşebbüsât-ı mel‘anet-kârâneleri esnâsında yedlerindeki sâhte pasaportlara göre tebdîl-i şekl ve kıyâfet etmekde oldukları muhbirin iş‘ârına atfen Üçüncü Fırka-i Hümâyûn Kumandanlığı’ndan bildirildiği izbâr olunmuş olmakla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 2 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326
ve
Fî 20 Nisan sene [1]324
Edirne Vâlîsi
İmzâ

 

tecir tedcir tedcir

 

Türkçesi

1079_1
ZB, 47/11_2
Bâb-ı Âlî
Dâ’ire-i Hâriciyye
Mektûbî Kalemi
Aded
567
Huzûr-ı Sâmî-i Hazret-i Sadâret-penâhî
Ma‘rûz-ı çâkeri kemîneliridir
Taşnaksagan nâm Ermeni komitesinin merkez şu‘besi Boston şehrinde olub New York ve Paris ve Londra’da ve Cenevre şehirleriyle Bulgaristan ve Kıbrıs’da dahi birer şu‘beleri mevcûd olduğu ve mezkûr şu‘benin riyâset ve kitâbetine ve kasa-dârlığına kimlerin ta‘yîn edildiği ve komite mukarrerâtının kimler ve ne sûret ve vesâ’it ile Ermeni erbâb-ı fesâdına teblîğ ve ta‘mîm olunduğu hakkında icrâ edilen tahkîkâtı ve mezkûr komitenin tahsîl-dârlığına ta‘yîn ve Bank-ı Osmânî’ye mukaddemâ dâhil olmasından dolayı Amerika’ya teb‘îd kılınmış olan Onnik Baltacıyan nâm şahsın New York’da ba‘zı rüfekâsına vukû‘ bulan ifâdâtına nazaran mezkûr komitenin Bulgaristan Şu‘besi Re’îsi Antranik ve şerîki Mercamyan ismindeki şahısların el-yevm Der-sa‘âdet’de bulundukları ve işbu komite a‘zâsından Toros Keçeyan’ın üç dört mâh mukaddem Tiflis’den Van’a azîmetle kendisine Keldâni papası süsünü vermekde bulunduğu anlaşıldığını şâmil Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan tahrîrâtın sûreti leffen takdîm kılınmakla emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 5 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326
ve
Fî 23 Nisan sene [1]324
Hâriciye Nâzırı
İmzâ
ZB, 47/11_1
Bâb-ı Âlî
Dâ’ire-i Hâriciyye
Mektûbî Kalemi
Aded
Fî 3 Nisan Sene [1]324 Târîhiyle Washington Sefâret-i Seniyyesinden Vârid Olan Tahrîrâtın Sûretidir.
Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne’de envâ‘-ı harekât-ı fesâdiyye ve ihtilâl-cûyâneye teşebbüs maksad-ı hâ’inanesiyle teşekkül etmiş olub Der-sa‘âdet’deki a‘zâ-yı muhâberesinin esâmîsi mukaddemâ arz u iş‘âr kılınmış olan Taşşnaksagan nâm Ermeni komitesi hakkında icrâ kılınmakda olan tahkîkât-ı mû-şikâfâne netîcesinde sâlifü’l-arz komitenin merkez şu‘besi Amerika’nın Boston şehrinde olub New York ve Paris ve Londra ve Cenevre şehirleriyle Bulgaristan’da ve Kıbrıs cezîresinde dahi birer şu‘beleri mevcûd olduğu ve Kânûn-ı Sânî-i Efrencî ibtidâsında Boston’daki merkez komitesi riyâsetine Hayık Serdaryan nâmında an-asl Tiflis ahâlîsinden bir şahsın ve komite kitâbetine Sivaslı Agob Boyacıyan ve kasadârlığına Kirkor Çakmakçıyan nâmındaki melâ‘înin ta‘yîn kılındığı ve New York’daki şu‘benin mahall-i idâreşi Şark Yirmi Yedinci Sokak’da yüz otuz sekiz numaralı apartmanda bulunduğu ve komitenin mukarrerât-ı vâkı‘ası evvel-emirde İsviçre’deki şu‘be riyâsetine ve ba‘dehû Varna Ermeni Komitesi’ne ve oradan Tiflis’e ve Tiflis’den dahi hudûd-ı hâkânîden amele kıyâfetinde imrâr ettirilen seyyâr hafiyyeleriyle Anadolu’da Ermenilere ve ba‘zan dahi Kıbrıs’daki Hınçakyan Komitesi’nin delâleti ve Mersin ve İskenderun tarîkıyla i‘zâm olunan me’mûrîn-i mahsûsa vâsıtasıyla Ermeni erbâb-ı fesâdına teblîğ ve tefhîm ve cerâ’id ve neşriyyât-ı muzırrası dahi vesâ’it-i ma‘rûza ile neşr ve ta‘mîm edilmekde olduğu mukaddemâ Bank-ı Osmânî’ye dâhil olarak bi’l-âhire Amerika’ya teb‘îd olunan eşhâsdan olub epeyce müddet İsviçre ile Bulgaristan arasında geşt ü güzâr ve geçenlerde Romanya’ya dahi azîmetle teşebbüsât-ı hâ’inâneye ibtidâr eylemiş ise de nâ’il-i muvaffakıyyet olamayarak ahîren New York’a avdet etmiş ve sâlifü’l-arz Taşnaksagan Komitesi’nin tahsîldârlığına ta‘yîn kılınmış olan tahmînen kırk yaşında uzun boylu siyah saçlı sakalı ve bıyığı matrûş ve Onnik Baltacıyan nâmıyla ma‘rûf bir şahsın New York’da ba‘zı rüfekâsına sûret-i mahremânede vukû‘ bulan ifâdâtına nazaran Taşnaksagan Komitesi’nin Bulgaristan Şu‘besi Re’îsi Antranik ve şerîk-i mel‘aneti Mercamyan nâm eşhâsın el-yevm el-yevm Der-sa‘âdet’de bulundukları ve bunların Bulgar pasaportlarıyla ve Köstence tarîkıyla Der-sa‘âdet’e fürce-yâb-ı duhûl oldukları ve yine mârrü’l-arz komite a‘zâsından Toros Keçeyan nâmında ve tahmînen otuz yaşında İngilizce ve Fransızca ve Türkçe ve Bulgarca tekellüm ve kitâbete muktedir bir şahsın üç dört mâh mukaddem Tiflis’den Van’a azîmetle kendisine Keldâni papası süsü vermekde ve bunun el-ân vilâyet-i müşârün-ileyhâ dâhilinde ikâmet etmekde bulunduğu istihbâr kılınmış ve Amerika’da bulunan sâ’ir ihtilâl komiteleri gibi mârrü’l-arz komitenin dahi ahvâl ü harekâtı nazar-ı takayyüd ve tarassud altında bulundurulmakda ve men‘-i mefsedetleri esbâbına hasbe’s-sâdâka teşebbüsde zerrece tecvîz-i kusûr ve terâhî edilmemekde bulunduğundan sâye-i muvaffakıyyet-vâye-i hazret-i veliyy-i ni‘met-i a‘zamîde bu bâbda istihsâl olunacak netâyicin pey-der-pey huzûr-ı âlî-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerine arz u iş‘ârı tabî‘î bulunmuş olmakla ol bâbda.
Aslına Mutabıkdır
İmzâ
ZB, 47/11_3
Bâb-ı Âlî
Dâ’ire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
Aded
44
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Taşnaksagan nâm Ermeni komitesinin merkez şu‘besi Boston şehrinde olub New York ve Paris ve Londra’da ve Cenevre şehirleriyle Bulgaristan ve Kıbrıs’da dahi birer şu‘beleri mevcûd olduğu ve mezkûr şu‘benin riyâset ve kitâbetine ve kasadârlığına kimlerin ta‘yîn edildiği ve komite mukarrerâtının kimler ve ne sûret ve vesâ’it ile Ermeni erbâb-ı fesâdına teblîğ ve ta‘mîm olunduğu hakkında icrâ edilen tahkîkâtı ve mezkûr komitenin tahsîldârlığına ta‘yîn ve Bank-ı Osmânî’ye mukaddemâ dâhil olmasından dolayı Amerika’ya teb‘îd kılınmış olan Onnik Baltacıyan nâmındaki şahsın New York’da ba‘zı rüfekâsına vukû‘ bulan ifâdesine nazaran mezkûr komitenin Bulgaristan Şu‘besi Re’îsi Antranik ve şerîki Mercamyan ismindeki şahısların el-yevm Der-sa‘âdet’de bulundukları ve işbu komite a‘zâsından Toros Keçeyan’ın üç dört mâh mukaddem Tiflis’den Van’a azîmetle kendisine Keldâni papası süsü vermekde bulunduğu anlaşıldığına dâ’ir Washington Sefâret-i Seniyyesi’nden Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne gelen tahrîrâtın sûreti nezâret-i müşârün-ileyhânın 5 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326 ve 567 numaralı tezkiresiyle berâber leffen savb-ı devletlerine tisyâr kılınmakla me’âllerine nazaran serî‘an bi’t-tahkîk iktizâ-yı hâlin îfâsıyla netîcesinin inbâ ve melfûfun i‘âdesine himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 9 Rebî‘ü’l-âhir sene [1]326
Fî 17 Nisan sene [1]324
Sadr-ı a‘zam
İmzâ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site içeriklerinin izinsiz kopyalanması serbesttir.
iPortal Kodlayan: Özer Gül